Wedstrijdreglement

Wedstrijdreglement GCC ‘t Sybrook

Dit wedstrijdreglement bestaat uit de volgende secties:

  • Sectie A (Algemene wedstrijdvoorwaarden)
  • Sectie B (Plaatselijke Regels van toepassing op wedstrijden van GCC ’t Sybrook)

Dit wedstrijdreglement geldt voor alle wedstrijden georganiseerd door GCC ’t Sybrook. Alle wedstrijden worden gespeeld volgens de Regels van de R&A, de Plaatselijke Regels zoals deze van kracht zijn bij GCC ’t Sybrook (zie scorekaart), de eventuele Tijdelijke Plaatselijke Regels en bovengenoemde secties.

Sectie A: Algemene wedstrijdvoorwaarden

De wedstrijdcomissie van GCC ’t Sybrook is verantwoordelijk voor de organisatie van de wedstrijden. Zij stelt de wedstrijdkalender op en heeft het recht hierin wijzigingen aan te brengen. Zij vormt de Commissie zoals genoemd in de Golfregels. Zij is bevoegd om op te treden bij het overtreden van de Golfregels en bij het overtreden van de wedstrijdvoorwaarden.

A-1. Deelnamecriteria

Wedstrijdcategorieën
Wedstrijden kunnen verdeeld zijn in verschillende categorieën (senioren, jeugd, strokeplay, stableford, etc.). Voor deelname aan een wedstrijd met een andere categorie is toestemming van de Commissie vereist.

Deelnemer
Deelnemers aan alle clubwedstrijden moeten lid zijn van GCC ’t Sybrook en in het bezit zijn van een GSN nummer en WHS handicap.
Dit geldt ook voor Pro’s mits voldoen aan bovenstaande eisen.

WHS-handicap
Spelers die in bezit zijn van een WHS-handicap, mogen meedoen aan een wedstrijd, wanneer zij voldoen aan de voor die wedstrijd vereiste WHS-handicap.

Handicaplimiet
Voor een wedstrijd kan een bepaalde handicaplimiet gelden. Voor deelname aan een wedstrijd met een andere handicaplimiet is toestemming van de Commissie vereist.

Lidmaatschap
Deelname aan wedstrijden staat open voor leden van GCC ’t Sybrook. Voor deelname door niet-leden is toestemming van de Commissie vereist.

A-2. Inschrijven en afmelden voor een wedstrijd

Zowel inschrijven als afmelden voor een wedstrijd gebeurt elektronisch met behulp van internet (sybrook.prowaregolf.nl), met behulp van een app of met behulp van een voorziening in de hal van het clubhuis. Inschrijven van een andere speler is niet toegestaan, tenzij hij of zij hiertoe opdracht heeft gegeven.

Spelers zijn zelf verantwoordelijk voor het nagaan of een wedstrijd doorgaat.

Om een wedstrijd doorgang te laten vinden dienen er minimaal twaalf spelers te zijn, behalve bij clubkampioenschappen die een minimum van acht hebben.

A-3. Te laat afmelden en no-show

Bij niet tijdig afmelden (zulks ter beoordeling van de Commissie) en/of niet komen opdagen voor een wedstrijd kan een speler voor een periode van vier weken worden uitgesloten van deelname aan wedstrijden. Uitsluiting wordt schriftelijk meegedeeld. De speler kan binnen een week na dagtekening schriftelijk bezwaar aantekenen bij het bestuur van de vereniging. Het bestuur zal, na hoor en wederhoor van beide partijen, een definitieve beslissing nemen en dit schriftelijk meedelen aan de speler en aan de Commissie. Totdat de speler van deze beslissing op de hoogte is gebracht, wordt de straf niet ten uitvoer gebracht.

A-4. Melden voor de wedstrijd

Een speler dient zich uiterlijk 30 minuten voor zijn of haar starttijd te melden bij de wedstrijdtafel. Bij overschrijding van deze 30 minuten kan de speler van deelname worden uitgesloten.

A-5. Starttijd en wisselen scorekaart

Een speler dient vijf minuten voor zijn of haar starttijd aanwezig te zijn bij zijn startplaats en de scorekaart te wisselen met een medespeler.

A-6. Kosten

De kosten van deelname aan een 9 en 18 holeswedstrijd bedragen respectievelijk € 3,- en € 5,- voor volwassenen. Voor jeugdleden worden geen kosten berekend, tenzij op het inschrijfformulier of inschrijfscherm anders is aangegeven. Deelname aan de clubkampioenschappen is gratis.

A-7. Prijsuitreiking

De prijsuitreiking vindt zo spoedig mogelijk na de wedstrijd plaats. Over het algemeen is dit ongeveer een half uur, nadat de laatste scorekaarten ingeleverd zijn.

Indien een speler verhinderd is om bij de prijsuitreiking aanwezig te zijn, dient hij dit aan de Commissie kenbaar te maken vóór aanvang van de wedstrijd. Als hij of zij een prijs gewonnen heeft zonder dergelijk bericht aan de Commissie, vervalt het recht op de prijs.

A-8. Inleveren scorekaart

Een scorekaart dient volledig te zijn ingevuld en voorzien te zijn van de handtekeningen van de speler en de marker. De score van zowel de speler als de marker moeten worden vermeld op de scorekaart. De ingevulde score per hole is de verantwoording van de speler. Het berekenen van het resultaat is de verantwoordelijkheid van de Commissie. Een scorekaart dient uiterlijk tien minuten na het beëindigen van de laatste hole te worden ingeleverd bij de Commissie.

A-9. Gelijke uitslag

Bij een gelijke uitslag in een wedstrijd, m.u.v. de clubkampioenschappen, wordt ‘matching scorecards’ toegepast, ofwel wordt er gekeken naar de beste score op de laatste 9, 6, 3 of laatste hole op de scorekaart. Indien ook de laatste hole gelijk is, beslist het lot.

A-10. Gelijke uitslag bij clubkampioenschappen Strokeplay

In geval van een gelijk resultaat voor de eerste plaats bij clubkampioenschappen wordt een ‘sudden death play-off’ gespeeld. Bij strokeplay wordt op door de Commissie voor aanvang van de ronde aangewezen holes gespeeld. Bij matchplay wordt de voor de wedstrijd geldende volgorde van holes aangehouden. Indien meerdere spelers de ‘sudden death play-off’ spelen, is de winnaar hiervan eerste en zijn de overige spelers gedeeld tweede. In geval van een gelijk resultaat voor de tweede en volgende plaats wordt ‘matching scorecards’ toegepast, ofwel wordt er gekeken naar de beste score op de laatste 9, 6, 3 of laatste hole op de scorekaart. Indien ook de laatste hole gelijk is, beslist het lot.

Indien strokeplay gespeeld wordt en door omstandigheden de beslissing niet op dezelfde dag kan vallen, wordt er een volledige play-off gespeeld over 18 holes.

A-11. Wanneer het wedstrijdresultaat definitief is

Bij matchplay is het resultaat van een match definitief, indien het gemeld is aan een vertegenwoordiger van de Commissie.

Bij strokeplay is de uitslag definitief, indien de prijzen zijn uitgereikt. In het geval er geen prijsuitreiking is, is de uitslag definitief, indien deze gepubliceerd is.

A-12. Afwijken van het wedstrijdreglement

Indien de omstandigheden dit rechtvaardigen, heeft de Commissie het recht van dit reglement af te wijken.

A-13. Onvoorziene situaties en geschillen

In situaties waarin dit reglement niet of onvoldoende voorziet, beslist de Commissie, al dan niet in overleg met de Handicap- en Regelcommissie van GCC ’t Sybrook. De Commissie beslist in geschillen. De speler heeft het recht in appel te komen bij het bestuur van de vereniging. Het bestuur hoort de Commissie en de speler zo snel mogelijk.

Sectie B: Plaatselijke Regels van toepassing op wedstrijden van GCC ‘t Sybrook

B-1. Vervoer

Tijdens de clubkampioenschappen mag een speler of caddie geen gebruik maken van gemotoriseerd vervoer, tenzij dat is toegestaan of achteraf is goedgekeurd door de Commissie.

B-2. Caddies

Regel 10.3a is als volgt aangepast:

Een speler mag geen golfprofessional hebben als zijn of haar caddie tijdens een ronde.

B-3. Onderbreken van het spel

Een onderbreking van het spel vanwege een gevaarlijke situatie wordt aangegeven met één aanhoudende toon van een sirene. Alle andere onderbrekingen worden aangegeven met drie opeenvolgende tonen van een sirene. In alle gevallen wordt het hervatten van het spel aangegeven met twee korte tonen van een sirene. Zie Regel 5.7b.