Uitnodiging ALV

Uitnodiging ALV

Op donderdag 22 juni is er een extra Algemene Leden vergadering. Onderstaand vindt u de uitgebreide agenda van het enkele voorstel tot wijziging van de staturen. 

Uitnodiging / Agenda
             Algemene ledenvergadering van Golf- en Countryclub ,t Sybrook te Enschede

 

plaats:    Clubhuis (Veendijk 100 te Enschede)
datum:   donderdag  22 juni 2017
tijd:          19.30 uur

Aanleiding voor de vergadering:
Tijdens de algemene ledenvergadering van 8 juni 2017 was geagendeerd en is gesproken over een statutenwijziging van de vereniging overeenkomstig een concept opgesteld door Damsté advocaten-notarissen. Twee kleine taalkundige amendementen werden ingediend door de heer H.J.J.M. van der Vegt. De vergadering ging unaniem akkoord met het geamendeerde voorstel.
Omdat ter vergadering niet het statutair vereiste aantal leden voor een statutenwijziging  aanwezig/vertegenwoordigd was (2/3 van de leden) kon de vergadering geenrechtsgeldig besluit nemen en is een tweede vergadering nodig (dan geen quorum vereist).
Inmiddels heeft de notaris een tweede concept gemaakt, waarin de twee amendementen Van der Vegt zijn verwerkt.
Vandaar dat wij u kort na de ledenvergadering van 8 juni opnieuw mogen/moeten uitnodigen/oproepen voor een ledenvergadering.

De agenda van die vergadering luidt:
1.  Opening
2.  Voorstel om te besluiten tot:
-wijziging van de statuten van de vereniging overeenkomstig het concept opgesteld door Damsté advocaten-notarissen (bijlage bij deze agenda);
-iedere bestuurder van de vereniging alsmede iedere medewerker verbonden aan Damsté advocaten-notarissen te machtigen de akte van statutenwijziging te doen verlijden, en voorts al hetgeen te verrichten wat de gevolmachtigde ter zake nodig mocht oordelen, één en ander met de macht van substitutie en onder vrijwaring voor de gevolmachtigde voor alle handelingen die deze binnen het kader van deze volmacht heeft verricht , welke volmacht van kracht blijft totdat de vereniging deze volmacht jegens de gevolmachtigde schriftelijk heeft herroepen.
3. Sluiting.