Privacy Policy van de vereniging Golf- & Country Club ’T Sybrook (AVG)

Privacy Policy van de vereniging Golf- & Country Club ’T Sybrook (AVG)

Golf-  & Country  Club ’t Sybrook , verder te noemen “de vereniging”, hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy wil de vereniging heldere en transparante informatie geven over hoe zij omgaat met persoonsgegevens van haar leden.

De vereniging  doet er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaat daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. De vereniging houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).  Dit brengt met zich mee dat de vereniging in ieder geval:

  • uw persoonsgegevens verwerkt in overeenstemming met het doel waarvoor deze door u zijn verstrekt; deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
  • verwerking van uw persoonsgegevens beperkt tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor deze worden verwerkt;
  • vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als zij deze nodig heeft voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
  • passende technische en organisatorische maatregelen heeft genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
  • geen persoonsgegevens doorgeeft aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor deze zijn verstrekt;
  • op de hoogte is van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop wil wijzen en deze respecteert.

Als vereniging zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Doeleinden waarvoor de persoonsgegevens ter beschikking zijn gesteld
De persoonsgegevens van de leden (door de leden  aan de vereniging ter beschikking gesteld) worden door de vereniging verwerkt om ten behoeve van haar leden uitvoering te kunnen geven aan de doelstellingen van de vereniging, zoals daar zijn:
-het kunnen golfen op de baan van Golfbaan Het Rijk van Sybrook
-het kunnen deelnemen aan wedstrijden op die baan
-het kunnen golfen met de binnen de vereniging bestaande groepen de Damesdag,  de Ladiescup,  het Senioren Convent en de Heerencup
-het kunnen deelnemen aan  overige door de vereniging georganiseerde bijeenkomsten (trainingen, golfgymnastiek, feesten etc.)
-het kunnen deelnemen aan algemene ledenvergaderingen van de vereniging
-het begeleiden van nieuwe leden
-de handicapregistratie

Verkrijging persoonsgegevens via een derde
Golfbaan Het Rijk van Sybrook B.V. (de exploitant van de golfbaan)assisteert de vereniging bij de aanmelding en afzeggingen van leden en ontvangt daardoor de persoonsgegevens van de (adspirant)leden van de vereniging. Golfbaan Het Rijk van Sybrook B.V. geeft deze gegevens door aan de ledenadministratie van de vereniging.

Verstrekking persoonsgegevens aan derden
De persoonsgegevens  die u aan de vereniging  geeft kan zij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Belangrijke derde partijen aan wie de vereniging gegevens verstrekt zijn Golfbaan Het Rijk van Sybrook B.V.(a) en de Nederlandse Golf Federatie (NGF)(b).
toelichting:
a.
De vereniging en Golfbaan Het Rijk van Sybrook BV (exploitante van het golfcomplex te Enschede aan de Veendijk), nader te noemen “Het Rijk” hebben ten gunste van de leden van de vereniging een samenwerkingsovereenkomst gesloten. Uit die samenwerkingsovereenkomst vloeien voor de leden van de vereniging zowel rechten (de belangrijkste: het kunnen golfen op voornoemd complex) als verplichtingen jegens Het Rijk voort. Uitsluitend in het kader van voornoemde samenwerkingsovereenkomst stelt de vereniging de persoonsgegevens van haar leden ter beschikking van Het Rijk.
Deze gegevens heeft Het Rijk nodig voor:
-de verkoop (cessie) en levering door de vereniging aan Het Rijk van met name genoemde vorderingen op de leden, waaronder de contributie en de speelrechtvergoeding
-de retrocessie van ondermeer de verenigingscontributie
-de bepaling van “bloktijden
-de bepaling van exclusieve speeltijden
-om te kunnen bepalen wie toegang heeft tot het complex (lid of geen lid).
b.
De vereniging, lid van de NGF, is statutair verplicht haar leden aan te melden bij de landelijk overkoepelende NGF (en betaalt jaarlijks voor ieder lid van de vereniging een financiële bijdrage aan de NGF). De NGF registreert landelijk de speelsterkte van de leden.
In dat kader stelt de vereniging de persoonsgegevens van haar leden ter beschikking van de NGF.
 

De vereniging geeft aan andere dan de twee voornoemde partijen persoonsgegevens uitsluitend door aan andere partijen (indien noodzakelijk voor de uitvoering van haar doeleinden) nadat zij met die derde(n) een verwerkersovereenkomst heeft afgesloten. Met  partijen waarmee de vereniging  een verwerkersovereenkomst sluit maakt de vereniging  de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.
 
De vereniging  zal de door uw verstrekte persoonsgegevens  aan andere partijen verstrekken, indien zij daartoe wettelijk verplicht  is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij de vereniging opvraagt. In een dergelijk geval dient de vereniging medewerking te verlenen en is dan ook verplicht deze gegevens af te geven.

Tevens kan de vereniging persoonsgegevens delen met derden indien u de vereniging hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Ledenlijsten
Na instemming van de Algemene ledenvergadering kunnen de leden van de vereniging beschikken over een ledenlijst met contactgegevens.

Binnen de EU
De vereniging verstrekt geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen
De vereniging  verwerkt enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen  indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.
De vereniging zal zonder toestemming van ouder/voogd geen beeldmateriaal publiceren van leden jonger dan 16 jaar publiceren. De vereniging zal geen beeldmateriaal publiceren van minderjarige leden vanaf 16 jaar publiceren zonder toestemming van de minderjarige.

Bewaartermijn
De vereniging  bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging
De vereniging heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking.

Websitebezoekers
De vereniging houdt het surfgedrag op haar website niet bij.

Rechten omtrent uw gegevens
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke de vereniging  van u heeft ontvangen.
U kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door de vereniging.
U heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door de vereniging te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij.
In geval de vereniging  uw persoonsgegevens verwerkt op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.  Dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen
Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

 

Golf -& Country Club ’t Sybrook
info@gccsybrook.nl

(versie 24 mei 2018)