Nicol Kraaijenzank nieuwe voorzitter

Nicol Kraaijenzank nieuwe voorzitter

Op donderdag 11 mei kwamen bijna 50 leden van onze club naar het Sybrook om de ledenvergadering bij te wonen.

Henk van der Sijs, de om gezondheidsredenen aftredende voorzitter, heette iedereen welkom en begon met de mededelingen. Begin dit jaar hadden we 1039 leden. De groei zet door want inmiddels zijn het er 1081. Hij vraagt de vergadering om staande de acht overleden leden te gedenken, die in het afgelopen verenigingsjaar zijn overleden.
Matthieu Jansen meldt als voorzitter van de Wedstrijdcommissie dat liefst 10 competitieteams kampioen geworden zijn! De notulen van de ledenvergadering van 6 oktober 2022 worden onder applaus goedgekeurd.

Benoeming bestuursleden

Na 7 jaar voorzitterschap wil Henk van der Sijs om gezondheidsredenen zijn functie beëindigen. Het bestuur stelt voor Nicol Kraaijenzank als voorzitter te benoemen.
Onder groot applaus stemt de vergadering hiermee in en Nicol zal de rest van de vergadering leiden.
Nicol geeft te kennen dat ze deze benoeming aanvaardt en ze dankt Henk voor zijn inzet. Hij heeft zich onder meer een bekwaam onderhandelaar getoond bij de gesprekken met het Rijk over de verlenging van de samenwerkingsovereenkomst.
Zij laat dit vergezeld gaan door de overhandiging van wat vroeger een ruiker genoemd werd en nu meestal een boeket.
Ook de vergadering geeft met applaus te kennen dat men Henk en zijn echtgenote veel dank verschuldigd is.
Daarna wordt Chris Rikhof voor een periode van drie jaar herbenoemd als penningmeester.
Omdat Nicol- tot nu toe secretaris- aftreedt, stelt het bestuur voor Mariska Danel te benoemen als haar opvolgster.
Onder applaus gaat de vergadering ook hiermee akkoord.

Financiën

Na toelichting door de penningmeester en na kennisneming van het verslag van de kascommissie keurt de vergadering de balans en de winst-en verliesrekening 2022 goed en wordt het bestuur gedechargeerd voor het gevoerde beleid.
In de kascommissie wordt in de plaats van het aftredende lid Felix Reijken André Winkelman benoemd. Piet Dijkhuis blijft nog een jaar lid.
Het voordelige saldo zal deels ingezet worden als subsidie voor clubkleding.
Ook de begroting voor 2024 wordt goedgekeurd . De contributie voor de leden wordt niet gewijzigd.

Verlenging samenwerkingsovereenkomst

Op 1 januari 2024 wordt de vernieuwde samenwerkingsovereenkomst van kracht. Wel zal een bestaande clausule over de intenties van de partners, die in het concept verdwenen was, weer worden opgenomen. De vergadering heeft dit na stemming besloten.
Hieraan vooraf was er een geanimeerde discussie over het onderhoud van de baan.
Edwin Hofte geeft als voorzitter van de Handicap- en Regelcommissie te kennen dat hij er alle vertrouwen in heeft dat de samenwerking met de nieuwe manager Graeme Rutjes zal leiden tot goede resultaten wat betreft het onderhoud van onze baan.

Statutenwijziging

Omdat het statutair vereiste aantal leden niet aanwezig is, zal in een volgende ledenvergadering hierover een besluit moeten worden genomen.
Oud-spelers, die niet meer kunnen spelen, kunnen donateur worden van de vereniging. Dit omdat de “theeledenregeling” hiervoor geen ruimte biedt.
Zij betalen dan dezelfde jaarlijkse clubcontributie als de gewone leden.
Op dit moment is dat € 82 per jaar. Hiermee wordt de mogelijkheid geboden toch bij onze vereniging betrokken te blijven.

Rondvraag, uitdeling tassenlabels en sluiting

Na de rondvraag waarin een vraag werd gesteld over het aannamebeleid van nieuwe leden, worden de tassenlabels uitgereikt aan aanwezige leden die 25 jaar lid zijn.
Hierna sluit de voorzitter de vergadering.

Uw verslaggever is van mening dat Nicol als nieuwe eerste vrouwelijke voorzitter van onze vereniging prima haar mannetje stond in deze vergadering. Niet iedereen zal misschien vinden dat je deze uitdrukking mag gebruiken…
Maar hij doet het toch.

HvdV