Ledenvergadering 12 mei 2022 – aantal leden 1062

Ledenvergadering 12 mei 2022 – aantal leden 1062

Om half acht opent voorzitter Henk van der Sijs de vergadering. Achter de tafel zitten 6 bestuursleden en  in de zaal ongeveer 20 aanwezigen. Dus slechts ongeveer 2% van de leden heeft de moeite genomen om deze ene vergadering per jaar bij te wonen…

Bij de mededelingen zegt de voorzitter dat er op dit moment liefst 1062 leden zijn. Een spectaculaire groei! Er wordt een lustrumcommissie in het leven geroepen om het jubileum in 2023 te vieren.

Het bestuur bereidt zich ook voor op een nieuwe samenwerkingsovereenkomst met het Rijk in 2024. De intentie bij beide partijen is de samenwerking voort te zetten.

De aanwezigen herdenken met een minuut stilte de vier in het afgelopen jaar overleden leden, te weten: Marco Bussmann, Gé Meijerink, Truus Nijkamp en Michael Plischke.

Contributie:

De notulen worden onder dankzegging aan de secretaris ongewijzigd goedgekeurd. Hetzelfde gebeurt, nadat de kascommissie haar verslag heeft uitgebracht, met de financiële stukken, maar nu geldt de dank uiteraard de penningmeester! Het bestuur wordt gedechargeerd voor het gevoerde beleid. De leden Felix Reijken ( herbenoeming) en Piet Dijkhuis worden benoemd tot leden van de nieuwe kascommissie.

Vervolgens wordt besloten de verenigingscontributie ongewijzigd vast te stellen. De bestuursleden Henk van der Sijs en Matthieu Jansen worden herkozen. Er waren geen tegenkandidaten.

Afscheid Loes Koop:

Daarna is het afscheid als bestuurslid van Loes Koop aan de orde. De voorzitter dankt haar voor haar voortreffelijke inzet voor onze club, onder meer ook als voorzitter van de Handicap- en Regelcommissie.

Applaus en bloemen!

Rondvraag:

Er wordt geïnformeerd naar een nieuwe ledengroep, de Mulligans. Het bestuur is van mening dat deze groep, gezien de leeftijdsgroep, in een behoefte gaat voorzien.

Bart Swalue vraagt naar het door het Rijk toegezegde verslag van de bijeenkomst in april met de greenkeepers. De vergadering wil dit verslag graag!

Daarna wordt de vergadering gesloten, nadat aan vier leden de taslabels zijn uitgereikt wegens het 25-jarige lidmaatschap

Ten slotte nodigt de voorzitter de aanwezige leden uit voor een drankje.

Bé Obachter