Jaarlijkse ledenvergadering van onze vereniging

Jaarlijkse ledenvergadering van onze vereniging

Loes Koop en Matthieu Jansen nieuwe bestuursleden

Op donderdag 13 juni meldde zich ongeveer hetzelfde aantal leden dat jaarlijks de moeite neemt om de ledenvergadering te bezoeken. Dat het aantal- afgezet tegen de grootte van ons ledenbestand- niet erg groot is, kan gezien worden als blijk van tevredenheid van de leden. Want als er, plat gezegd, stront aan de knikker is, komen er zoveel dat ons clubhuis niet groot genoeg is.

Henk van der Sijs slaagde er als voorzitter in, de agendapunten in een snel tempo af te handelen, zodat de bezoekers al snel naar de bar konden om zich te laven aan het traditionele drankje.

Uit de mededelingen van de voorzitter hier een korte selectie.

Onze leden zijn lid van de GCC ’t Sybrook en niet van het Rijk van Sybrook, zoals menigeen abusievelijk denkt. De ledenvergadering is het hoogste orgaan binnen onze club en neemt de beslissingen.

Overigens kunt u uw mening ook kenbaar maken via de enquête die het Rijk elk jaar aan diverse leden toestuurt. Het Rijk kijkt goed naar de uitslag hiervan en bespreekt deze met het bestuur. Meld de zaken waarover u enthousiast bent, maar ook de dingen, waarover u niet tevreden bent!

Tot 1 september is Richard Rensen, de financieel manager van het Rijk de interim-manager op het Rijk van Sybrook, daarna wordt de ons bekende Marc Brorens de General Manager.

 

FINANCIËN

 

Na een korte toelichting op de toegezonden stukken door de penningmeester Gerard Vastert, krijgt de Kascommissie het woord. Grote waardering is er voor de penningmeester die ondanks zijn gezondheidsproblemen zijn taak op voortreffelijke wijze heeft vervuld. Het bestuur wordt door de vergadering gedechargeerd voor het gevoerde beleid. Jan Franken treedt terug als lid van de kascommissie. Volgend jaar bestaat die uit Cees Leenheer en Rinie Kuipers.

De jaarrekening, de begroting en de contributie worden conform het bestuursvoorstel vastgesteld.

 

Bestuurswisseling

 

Pauline Heskamp stopt na zes jaar als voorzitter van de Handicap- en Regelcommissie. Als opvolgster van haar wordt Loes Koop benoemd.

Aart Jan Smit houdt na vier op met zijn functie als voorzitter van de Wedstrijdcommissie wegens verandering van werkkring. Als zijn opvolger wordt Matthieu Jansen gekozen

De voorzitter bedankt beide afscheidnemende bestuursleden voor hun inzet, hetgeen door de vergadering met applaus wordt ondersteund.

Henk van der Sijs en Gerard Vastert worden voor een termijn van drie jaar herbenoemd.

 

Daarna stemt de vergadering in met het Reglement Seksuele Intimidatie en wordt overgegaan tot de Rondvraag. Piet Dijkhuis dringt aan op de aanwezigheid van Marshalls in de baan. Het bestuur zal dit namens de vergadering overbrengen aan het Rijk. Ten slotte wordt nog een taslabel overhandigd aan een aanwezige die 25 jaar lid is, waarna Henk van der Sijs de vergadering sluit.

 

  1. O.