Contributie voor 2019 onveranderd

Contributie voor 2019 onveranderd

Ledenvergadering neemt afscheid van Esther Oude Voshaar als bestuurslid

 Donderdagavond 14 juni verwelkomt voorzitter Henk van der Sijs om half acht de “harde kern” van ons ledenbestand bij de jaarlijkse ledenvergadering.

Met een minuut stilte worden  de overleden leden herdacht: Jan Vermeijden, Lo Oude Bos, Johan Heemels, Hans Gerritzen en Dick Schulp.

De drie teams die kampioen geworden zijn, worden op een later tijdstip gehuldigd, omdat de jeugdcompetitie nog niet is afgelopen.

Hierna bedankt  de voorzitter de leden van de commissies die dit jaar om uiteenlopende redenen hun functie hebben neergelegd. De vergadering dankt hen met een welgemeend applaus!

De kascontrolecommissie bestaande uit Martha van der Vegt en Jan Franken brengt bij monde van laatstgenoemde verslag uit.  Men had veel lof voor het uitstekende werk van penningmeester Gerard Vastert. De vergadering stemde unaniem in met het voorstel om het bestuur decharge te verlenen voor het gevoerde financieel beleid. Cees Leenheer volgt Martha op in de commissie. Ook stemt men in met het voorstel de contributie voor 2019 ongewijzigd vast te stellen. 

Verlenging Samenwerkingsovereenkomst met het Rijk

Ook mannen welkom als introducés…

Een belangrijk agendapunt is de verlenging van het contract met het Rijk.

Enige discussie ontstaat in de vergadering over de wens van het Rijk om bij het begin van het jaar €60,- in rekening te brengen als tegoed op de Lidmaatschap- en betaalkaart. Dit systeem wordt bij de andere drie banen van het Rijk ook toegepast. Het geld blijft eigendom van het lid en wordt bij eventueel niet gebruiken ervan, bij voorbeeld bij beëindigen van het lidmaatschap, gerestitueerd.

De vergadering stemt hiermee unaniem in.

Een van de leden- niet geheel onbekend bij uw verslaggever- merkt op dat mannen in deze overeenkomst worden gediscrimineerd. In de voorliggende tekst staat dat een lid drie vrouwen mag introduceren. Er staat namelijk “introducees”. En aangezien dit vrouwen zijn, was het beter geweest ”introducés” te gebruiken. Dit omvat mannen en vrouwen, sterker nog, het is genderneutraal. Niet onbelangrijk in deze tijden…

Het bestuur neemt dit op met het Rijk. Met inachtneming van bovenstaande stemt de vergadering opnieuw unaniem in met de nieuwe Samenwerkingsovereenkomst.

Afscheid Esther Oude Voshaar

Bij het punt Samenstelling bestuur wordt Aart-Jan Smit herbenoemd voor een periode van drie jaar. Daarna gaat de voorzitter in op het aftreden van Esther. Door een voltijdbaan heeft ze helaas onvoldoende tijd meer om als Commissievoorzitter te fungeren. Ze is sinds 2013 als opvolgster van Martha van der Vegt als voorzitter  aangetreden in de Jeugdcommissie en heeft haar functie altijd met verve vervuld.

De voorzitter geeft daarvan vele voorbeelden. Ook als bestuurslid had ze een belangrijke inbreng. De voorzitter dankt haar dan ook van harte voor haar vele werk voor onze vereniging verricht. De vergadering bedankt haar met een welgemeend applaus!

Esther bedankt allen voor de prettige samenwerking en geeft aan dat ze heel genoegen aan haar werk als bestuurslid heeft beleefd. Als haar opvolgster wordt Nicol Kraaijenzank benoemd.

Voordat de rondvraag begint, stemt de vergadering in met het publiceren van de ledenlijst, inclusief contactgegevens. Uitsluitend leden hebben toegang tot deze gegevens.

Rondvraag en uitreiking labels voor ”zilveren” leden

In de rondvraag vraagt een van de leden aandacht voor de zogenaamde Hospitality Chain. Hij pleit ervoor om een dergelijke overeenkomst aan te gaan met alle golfbanen gelegen in straal van circa 60 km. Dit is belangrijk voor de leden en levert een goede PR op voor onze baan.

Daarna worden de labels uitgereikt aan de leden die 25 jaar lid zijn van onze club.

Vervolgens sluit de voorzitter de geanimeerde vergadering. Als vloeibare vorm van een uitsmijter biedt het bestuur de aanwezigen een drankje aan, van welk aanbod veel leden dankbaar gebruik maken.

 

B.O.