ALGEMENE LEDENVERGADERING SENIORENCONVENT

ALGEMENE LEDENVERGADERING SENIORENCONVENT

 

Het SeniorenConvent heeft donderdag 28 maart j.l. zijn A.L.V. georganiseerd. De opkomst was meer dan 30 leden. Het bestuur heeft een agenda samengesteld, waarin ook twee nieuwe bestuursleden worden voorgesteld. Ed Kosterink als voorzitter
en Jos Ikink als secretaris.

ALGEMENE ZAKEN

                      

De SC-leden hebben beide bestuursleden unaniem gekozen. De voorzitter bedankt de SC-leden voor het vertrouwen.  Het SeniorenConvent is momenteel een officieuse vereniging, een vereniging zonder rechtspersoonlijkheid. Dat zal in de komende tijd worden gewijzigd naar een officiële vereniging. Wel zal het bestuur werken zoals het een officiële vereniging betaamt.

De voornaamste taak van de secretaris is de communicatie. Het SeniorenConvent wil een duidelijke rol gaan spelen als commissie voor senioren binnen GCC ’t Sybrook. De presentatie van de ALV moge daar al een voorbeeld van zijn.

FINANCIEN

Als volgende agendapunt werden de financiën, met name de jaarrrekening 2023, besproken en door penningmeester Frans Meijer toegelicht.  Tevens is de begroting voor 2024 voorgelegd.

 

Het belangrijkste besluit betreffende de financien was het verhogen van de contributie naar het niveau van voor de coronatijd, te weten € 150,–. Dit voorstel werd unaniem aangenomen.

In de coronaperiode werd, ondanks een verlaagde contributie een substantiële liquiditeit opgebouwd. Deze is na de crisis afgebouwd met een aantal goed verzorgde evenementen. Vanaf 2025 zullen de financien worden afgestemd op de oorspronkelijke contributie.

De kascommissie, bij monde van Ger Roeland heeft de kascontrôle uitgevoerd en de penningmeester gecomplimenteerd voor het goede en verzorgde werk. Het bestuur werd decharge verleend.

 

WEDSTRIJDCOMMISSIE

Wim Abbink, wedstrijdcommissariaat, lichtte het wedstrijdprogramma voor dit jaar nader toe. De belangrijkste evenementen zijn uiteraard het 30-jarig jubileum, met een jubileumwedstrijd op 31 mei. De Uitdagen zijn het andere grote evenement. Dit is al reeds aan iedereen gecommuniceerd. Tot nu toe nemen 37 leden deel aan deze uitdagen.  Er werd alsnog besloten dat deelname op een of beide dagen, zonder overnachting, alsnog mogelijk is.

Het programma van 2024 werd uiteraard eind 2023 reeds bij GCC ’t Sybrook neergelegd en goed gekeurd. Indien de leden voor 2025 aanpassingen van het programma wensen, dan zal dat uiterlijk voor 1 oktober aan de wedstrijdcommissie kenbaar gemaakt moeten worden.

 

Er was tevens aandacht voor de spelregels. Uiteraard een belangrijk aspect van onze sport. Voor de 18-holes wedstrijden kan Wim Abbink rekenen op de hulp van Jan Wools, Ger Roeland, Hendrik Jan Heutink en Engelbert Lotgerink. Voor de 9-holes wedstrijden wordt nog extra ondersteuning gezocht.

De aandacht werd nogmaals gevestigd op een aantal belangrijke spelregels. Het behoeft uiteraard geen betoog dat we ons spel conform de NGF-regels spelen.

Het komend seizoen zal worden getest of het tijdens de seniorenwedstrijden mogelijk is om van een tee naar keuze (geel of rood) te starten. Dit zal dan bij de inschrijving kenbaar gemaakt moeten worden. Zodra dit mogelijk is zullen wij u informeren.

 

RONDVRAAG

Op de vraag of de ledenlijst kan worden rondgestuurd werd verwezen naar de ledelijst op IntoGolf, de nieuwe clubapp.

Niets meer aan de orde zijnde sloot de voorzitter de vergadering, echter niet nadat de penningmeester nog een drankje aanbood als dank voor de efficiënt en adequaat verlopen vergadering.

 

 BESLUITEN | AFSPRAKEN | VERZOEKEN

  1. Het Seniorenconvent heeft de intentie te opereren als een officiële vereniging en uit eindelijk een officiële vereniging te worden.
  2. De contributie wordt:
    1. Vanaf 01-03-2024 € 90,– plus € 60,– entree (voor deelname aan alle events)
    2. Vanaf 01-01-2025 € 150,–
  3. U wordt geinformeerd als afspelen op teebox naar keuze (rood, blauw of geel) ingevoerd kan worden
  4. Deelname aan de Uitdagen, te weten 1 of beide dagen zonder overnachting, is nog steeds mogelijk. Informatie bij Wim Abbink
  5. Er worden nog wedstrijdleiders voor de 9-holes wedstrijden gezocht. Belangrijkste taak het kenbaar maken van de uitslag van de wedstrijd.