Wedstrijdreglement

 1. Wedstrijdcommissie

De wedstrijdcommissie van Golf- & Countryclub ’t Sybrook is de Commissie zoals beschreven in de NGF golfregels en is belast met de leiding van de wedstrijden (zie definitie en Regel 33-1). De Commissie stelt de wedstrijdkalender op. De Commissie heeft het recht hierin wijzigingen aan te brengen. De Commissie kan onder andere de data, de wedstrijdvorm, de handicaplimiet en het aantal inschrijvingen veranderen.

 1. Spelregels

Alle wedstrijden worden gespeeld volgens de regels van R&A Rules Limited en de Local Rules zoals deze van kracht zijn bij de Golf- & Countryclub ’t Sybrook. Speciale bepalingen voor een wedstrijd worden kenbaar gemaakt door middel van een mededeling in de hal van het clubhuis en/of bij het uitreiken van de scorekaarten. ledere speler wordt geacht van deze bepalingen op de hoogte te zijn.

 1. Deelname

Deelname aan wedstrijden staat open voor leden van de Golf- & Countryclub ’t Sybrook, onder verwijzing naar de categorieën en de handicaplimieten in de wedstrijdkalender. Voor deelname door niet-leden en leden van een andere categorie en/of handicaplimiet, is toestemming van de Commissie vereist.

 1. EGA handicap

Leden, die een  EGA handicap op hun NGF kaartje hebben staan mogen meedoen aan een wedstrijd, wanneer zij voldoen aan de voor die wedstrijd vereiste handicap.

 1. Inschrijving en afmelding

Zowel inschrijven als afmelden gebeurt elektronisch met behulp van internet of met behulp van een voorziening in de hal van het clubgebouw. Inschrijven van een andere speler is niet toegestaan, tenzij hij hiertoe opdracht heeft gegeven.

Spelers zijn zelf verantwoordelijk voor het nagaan of een wedstrijd doorgaat.

Om een wedstrijd doorgang te laten vinden dienen er minimaal 12 spelers te zijn, behalve bij clubkampioenschappen die een minimum van 8 hebben.

 1. Te laat afmelden en no-show

Bij niet tijdig afmelden (zulks ter beoordeling van de Commissie) en/of niet komen opdagen voor een wedstrijd kan een speler voor een periode van 4 weken worden uitgesloten van deelname aan wedstrijden die op de wedstrijdkalender zijn vermeld. Uitsluiting wordt schriftelijk meegedeeld. De speler kan binnen een week na dagtekening schriftelijk bezwaar aantekenen bij het bestuur van de vereniging. Het bestuur zal, na hoor en wederhoor van beide partijen, een definitieve beslissing nemen en dit schriftelijk meedelen aan de speler en aan de Commissie. Totdat de speler van deze beslissing op de hoogte is gebracht, wordt de straf niet ten uitvoer gebracht.

 1. Melden voor de wedstrijd

Spelers dienen zich uiterlijk 30 minuten voor hun starttijd te melden bij de wedstrijdleiding voor het voldoen aan de financiële verplichtingen en het in ontvangst nemen van de scorekaart en eventuele bepalingen. Bij overschrijding van de 30 minuten kan de speler van deelname worden uitgesloten (zulks ter beoordeling van de Commissie).

 1. Starttijd en wisselen scorekaart

Iedere speler dient 5 minuten voor de starttijd op zijn startplaats aanwezig te zijn en zijn scorekaart met een medespeler te wisselen. De speler dient te starten op de door de Commissie vastgestelde tijd op straffe van diskwalificatie (R.6-3), tenzij de Commissie aanvaardbare redenen onderkent (voor aanvaardbare redenen zie Dec.6-3a/l.5) en de speler alsnog zonder straf laat starten (R.33-7). Indien de speler zonder geldige reden te laat, maar binnen vijf minuten na zijn starttijd daadwerkelijk start , is de straf voor te laat starten verlies van de eerste hole in matchplay of twee slagen op de eerste hole in strokeplay.

 1. Handicap

Een speler is zelf verantwoordelijk voor het bijhouden van zijn exacte handicap. Hij dient een verandering hiervan onmiddellijk kenbaar te maken aan de Commissie.

 1. Kosten

De kosten van deelname aan een 9 en 18 holes wedstrijd bedragen respectievelijk € 3,= en € 5,= voor volwassenen, voor jeugdleden worden er geen kosten berekend, tenzij op het inschrijfformulier of inschrijfscherm anders is aangegeven. Deelname aan de clubkampioenschappen is gratis.

 1. (Afmelding voor) prijsuitreiking

Indien een speler verhinderd is bij de prijsuitreiking aanwezig te zijn, dient hij dit aan de Commissie te vermelden voor aanvang van de wedstrijd. Als hij een prijs gewonnen heeft en zonder voorafgaand bericht niet aanwezig is bij de uitreiking, vervalt het recht op de prijs. De prijsuitreiking vindt zo spoedig mogelijk na de wedstrijd plaats. Over het algemeen is dit ongeveer een half uur nadat de laatste scorekaarten zijn ingeleverd. 

 1. Etiquette

De speler dient zich te houden aan de etiquette, zoals opgenomen in deel 1 van de NGF golfregels. Hij dient zich te onthouden van elke uiting, die door de Commissie onaanvaardbaar wordt geacht en/of door de medespeler(s) of tegenstander(s)als hinderlijk wordt ervaren. Bij een ernstige overtreding van de etiquette mag de Commissie de speler diskwalificeren volgens R. 33-7.

 1. Afstandsmeters

Een speler mag bij iedere door de Commissie georganiseerde wedstrijd afstanden bepalen met een afstandsmeter. Indien een speler tijdens een vastgestelde ronde een afstandsmeter gebruikt om ook andere gegevens te bepalen, die zijn spel zouden kunnen beïnvloeden,(bijv. windsnelheid, helling, etc.) overtreedt hij Regel 14-3.

 1. Onderbreken van het spel

De Commissie kan wegens slechte weersomstandigheden een wedstrijd onderbreken of afbreken.

 1. Langzaam spel

De Commissie kan richtlijnen geven voor rondetijden, waarbij gesanctioneerd wordt volgens R. 6-7.

 1. Invullen en inleveren scorekaart

De scorekaarten dienen volledig te zijn ingevuld en voorzien te zijn van de handtekeningen van de speler en de marker. De score van zowel de speler als van de marker moet worden vermeld. Het berekenen van het resultaat is de verantwoordelijkheid van de Commissie (R.33-5). De scorekaarten dienen uiterlijk 10 minuten na het spelen van de laatste hole bij de wedstrijdleiding te worden ingeleverd. Op de scorekaart mogen geen veranderingen meer worden aangebracht, nadat de speler deze heeft ingeleverd bij de Commissie. Niet duidelijk of niet volledig ingevulde kaarten worden als no return beschouwd. 

 1. Gelijke uitslag bij clubkampioenschappen

Een gelijke uitslag bij clubkampioenschappen wordt door een sudden death play-off beslist, behalve als bij strokeplay de beslissing door omstandigheden niet op dezelfde dag kan vallen: dan wordt er namelijk een volledige play-off over 18 holes gespeeld. Indien meerdere spelers de sudden death spelen is de winnaar hiervan eerste, de overige spelers zijn gedeeld tweede. In matchplay wordt de voor de wedstrijd geldende volgorde van holes aangehouden. In strokeplay wordt gespeeld op de daartoe aangewezen holes. Deze holes moeten vóór de laatste ronde bekend worden gemaakt.

 1. Gebruik handicart bij clubkampioenschappen

Bij clubkampioenschappen is het gebruik van handicarts niet toegestaan. 

18.1 Gebruik caddie

Het spelen met een caddie is toegestaan. De caddie mag geen golfprofessional zijn of in het bezit zijn van professionele status. Gaande de wedstrijd mag geen caddie worden toegevoegd of van caddie worden gewisseld. 

 1. Gelijke uitslag in wedstrijden 

Bij gelijke uitslag in wedstrijden m.u.v. de clubkampioenschappen wordt het matching cards systeem toegepast. De scores van de laatste 9 holes zijn dan beslissend. Is die ook gelijk dan vergelijkt men de scores van de laatste 6 holes en, indien nodig, de laatste 3 holes. Indien deze ook gelijk zijn, is de score van de laatste hole beslissend. Mocht ook dan nog geen beslissing gevallen zijn, dan beslist het lot.

Bij strokeplay wordt de score berekend door het aantal slagen te nemen en daar een evenredig deel van de playing handicap vanaf te trekken. Onder de laatste 9 holes wordt altijd hole 10 tot en met 18 verstaan. 

   20. Afwijken van het Reglement

Indien de omstandigheden dit rechtvaardigen heeft de Commissie het recht van dit reglement af te wijken.

   21. Onvoorziene situaties en geschillen

In situaties waarin dit reglement niet voorziet, beslist de Commissie, al dan niet in overleg met de Handicap- en Regelcommissie. De Commissie beslist in geschillen. De speler heeft het recht in appel te komen bij het bestuur van de vereniging. Het bestuur hoort de Commissie en de speler zo snel mogelijk.